GunsAndOptics
Tel. 56 6841230
Więcej »
Kategoria

Płatności

logo payulogo eraty

Sposób dostawy

logo poczta polskalogo dpd
regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a  także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
2.Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www. gunsandoptics.pl jest MR.HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w
Kowalewie Pomorskim (87-410), Plac 700- lecia 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000161443, NIP- PL8781721482, Regon- 871669622, Tel: 56 6841230 Fax: 56 6840075, Adres poczty
elektronicznej: sprzedaz@mrhunter.pl, (zwanym dalej jako „właściciel sklepu”).
3.Sklep firmowy Mr.HUNTER (www.gunsandoptics.pl)w Kowalewie Pomorskim, Plac 700lecia 23 czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w soboty
w godzinach od 10.00 do 13.00
4.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie
produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
5.Szczegółowy opis produktów łącznie z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu www. gunsandoptics.pl

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu www. gunsandoptics.pl

1.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu www.gunsandoptics.pl to: komputer z procesorem min. 800 MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą
rozdzielczość 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 9), Google Chrome (wersja >= 31), Mozilla Firefox (wersja >=
24), Opera (wersja >= 17), Safari (wersja >= 7)) z włączoną obsługą JavaScript, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnianie
formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w Sklepie www.gunsandoptics.pl
2.Sklep informuje, iż podczas korzystania z usług www.gunsandoptics.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu cookies. Szczegółowe informacje na temat
plików cookies oraz polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej gunsandoptics.pl/polityka-prywatnosci.html

§ 3. Składanie zamówień i ich realizacja

1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.gunsandoptics.pl, telefonicznie w
godzinach pracy sklepu Mr.HUNTER  pod numeram: +48 56 6841230, faksem pod numerem: +48 56 6840075 lub email: sprzedaz@mrhunter.pl .
2.Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty www.gunsandoptics.pl oraz
wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
3.Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4.Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą/płatności.pl , przelewem na konto Mr.HUNTER sp. z . o . o.
5.Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto Mr.HUNTER,
c) w przypadku płatności karta kredytową poprzez serwis płatności.pl - w chwili otrzymania na przez Mr.HUNTER  potwierdzenia dokonania zapłaty,
d) w przypadku zakupu ratalnego - po otrzymania przez właściciela sklepu podpisanej przez klienta umowy kredytowej, bądź otrzymania informacji od banku o udzieleniu
kredytu.
6.Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
7.W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Mr.HUNTER zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z
nabycia zamówionych produktów.
8.Wszystkie ceny podane są w walucie polskiej (w polskich złotych) i zawierają podatek od towarów i usług według stawki, określonej odrębnymi przepisami. Podane ceny
nie obejmują kosztów doręczenia przesyłki.
9.Cena podana przy towarze jest kwotą wiążącą. Od chwili złożenia zamówienia przez Klienta do momentu zrealizowania danego zamówienia nie ulegnie ona zmianie.
10.Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty internetowej Sklepu.
11.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, bądź usuwania produktów z oferty Sklepu,
przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu lub wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.
12.Zmiany te wchodzą w życie z dniem wprowadzenia do systemu i nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą opublikowania zmian.
13.Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa klient, a ich wysokość jest zależna od sposobu doręczenia przesyłki, wybranego przez klienta.
14.W przypadku braku któregokolwiek zamówionego przez Klienta towaru w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzję o
sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja zamówienia albo całkowita rezygnacja z zamówienia).
15.Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e-mail na adres  sprzedaz@mrhunter.pl, najdalej do chwili nadania do klienta przesyłki
zawierającej towar.

§ 4. Dostawa i odbiór produktu

1.Produkty zamówione w sklepie internetowym www.gunsandoptics.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD.
2.Zamówienia realizowane są w ciągu 1-14 dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt
zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu www.gunsandoptics.pl.
3.Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 13.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień
uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie
13.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany
w najbliższym możliwym dniu roboczym. 
4.Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem www.gunsandoptics.pl celem
rozwiązania zaistniałego problemu.
5.Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.
6.W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail.
7.Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 5. Zwroty i wymiany

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014, poz. 827) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
od daty odebrania towaru, poprzez złożenie MR. HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "oświadczenia o odstąpieniu od umowy". Razem z przesyłką i dowodem zakupu klient otrzymuje pisemną informację o możliwości odstąpienia od umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu
2.Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie w przypadku, kiedy towar nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony i nie posiada śladów montażu.
3.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu ww. ceny przy użyciu przekazu
pocztowego lub przelewu bankwego, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
4.Sklep Zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w sytuacji, w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług i rzeczy.
6.Niezależnie od doręczenia klientowi pisemnej informacji o możliwości odstąpienia od umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu dokument ten jest dostępny na
stronie internetowej sklepu gunsandoptics.pl/odstapienie-od-umowy.html

§ 6. Reklamacje

1.Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
2.W przypadku istnienia wady, o której mowa w ust. 1 Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, co Sprzedający winien uczynic niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie uczyni zadość ww. obowiązkowi, Kupujący jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy. Kupujący nie jest jednak uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
3.Wszelkie reklamacje dotyczące wad dostarczonego towaru, stwierdzonych w terminie 2 lat od daty wydania towaru,  winny być zgłoszone na adres wskazany w ust. 4
niezwłocznie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym
jeżeli Kupującym jest konsumentem – termin ten upływa nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy.
4.W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE (dostępny w zakładce Reklamacje/ zwroty ) oraz odesłać na adres:
Mr.HUNTER sp. z . o . o  REKLAMACJE-SERWIS, Plac 700 lecia 23, 87-410 Kowalewo Pomorskie  reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu oraz wypełniony formularz

REKLAMACJE  dostępny pod adresem  gunsandoptics.pl/Odstapienie-Od-Umowy.html.html . Reklamacje w innej formie nie będą rozpatrywane.
5.Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji jest przekazanie przez kupującego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji.
6.W przypadku odmowy uznania zasadności reklamacji, Kupujący zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni od daty skutecznego złożenia
reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia decyzji. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty skutecznego jej złożenia oznacza uznanie reklamacji i jej
realizację.

§ 7. Prawa autorskie

1.Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego www.gunsandoptics.pl należą do sklepu. Z chwilą
nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
2.Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.gunsandoptics.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw
autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami www.gunsandoptics.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem
korzyści materialnych.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1.Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) wysłania zamówienia.
2.Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
www.gunsandoptics.pl
3.W razie dokonania przez Klienta zakupu w sklepie www.gunsandoptics.pl  jego dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej umowy zostaną przetworzone w zakresie
koniecznym do realizacji umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych.
4.Jeśli klient wyrazi zgodę administrator danych osobowych, którym jest sklep www.gunsandoptics.pl może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi
trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.”
5.Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 9. Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.
2.Właściciel sklepu  ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jednak nie mają one zastosowania do zamówień złożonych przed datą opublikowania zmian.
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 23 sierpnia
2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.
827).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014, GunsAndOptics ®
logo 3wdt.pl